Na defensa dos dereitos laborais e outros medios de subsistencia das mulleres.
Contra da pobreza e a exclusión social.
Contra da violencia de xénero.
Polos dereitos sexuais , de saúde e reprodutivos.
Polo remate de todo tipo de discriminación.Na defensa dos dereitos laborais e outros medios de subsistencia das mulleres.

-Aplicación dunha política real que revise os distintos sectores laborais, convénios, negociacións marco... que faga realidade "igual salário para un traballo de igual valor".

-Causalización da contratación temporal reducindo-a ás necesidades de produción conxuntural. Persecución, por parte da Inspección de Traballo, das empresas que utilizan a economia submerxida ou abusen da contratación temporal. Para evitar este abuso aumentar o custe dos seguros sociais deste tipo de contratos.

-Eliminación nos convénios de todos aqueles incentivos que promovan o abandono do posto de traballo por mor do casamemto. Asi mesmo de calquer outra cláusula discriminatória referida a vestuário, división do traballo por sexos, permisos e linguaxe.

-Integración das traballadoras do servizo doméstico no Réxime Xeral da Seguridade Social. Mentres esa integración non se efective, aplicación ás empregadas no servizo doméstico dos mesmos benefícios laborais e sociais, ademais das prestacións e subsídios de desemprego, que as persoas filiadas ao Réxime Xeral.

-Permiso laboral e salário íntegro ao longo do primeiro ano de vida da crianza.

-Libre aceso á titularidade da explotación agrária das mulleres labregas. Revisión das limitacións á produción impostas pola Unión Europea.

-Adaptación da legislación laboral ás distintas realidades do marisqueo na Galiza e aos distintos colectivos de mariscadoras.

-Aplicación da xornada laboral de 35 horas semanais sen redución de salário. Eliminación das horas extra salvo en casos de forza maior que serán retribuídas en tempo libre.

-Ampliación do servizo de comedores escolares a todos os centros públicos de ensino. Criación dunha rede de xardins de infáncia que se adapte ao horário laboral.

-Garantia dos direitos recollidos no réxime xeral da Seguridade Social para os traballos realizados polas mulleres presas. Aplicación dentro dos cárceres do direito fundamental ao traballo.

-Garantir o direito ao traballo remunerado, normalizado e o mais integrado posíbel ás mulleres con discapacidades. Control por parte das Inspeccións de Traballo para que non se utilicen as desgravacións por minusvalias nas contratacións para perpetuar a sua marxinación no mundo laboral.

Contra da pobreza e a exclusión social.

-Criación dun Salário Social Universal igual ao salário mínimo interprofisional .

-Igualación da pensións mínimas ao salário mínimo interprofisional.

-Conservación dentro dos cárceres do direito a perceber pensións. Aumento da rede pública de asisténcia e residéncia xeriátrica.

-Plano global de retorno que garanta a inserción social e laboral das emigrantes.

-Responsabilidade subsidiária do estado a respeito das pensións de manutención mentres non se efective a resolución xudicial en casos de separación ou divórcio.

Contra da violencia de xénero.

-Aumento da aplicación de medidas preventivas como o "afastamento", recollidas na Lei de Axuizamento Criminal e no Código Penal.

-Aplicación da lei de proteción de testemuñas ás mulleres ameazadas polos seus agresores.

-Criación en todos os xulgados do turno de ofício específico para mulleres.

-Aplicación do artigo 408 do Código Penal ao persoal de xustiza e das forzas de seguridade que coa sua prática machista perpetuen a violéncia de xénero.

-Elaboración dun Plano Galego de Loita contra da Violéncia de Xénero, con dotación orzamentária suficiente, onde participen, tanto na sua redacción como no seu seguimento e avaliación as organizacións feministas.

-Paralización de todos os expedientes de extradición das mulleres prostituidas.

-Campañas de deslexitimación dos usuários da prostitución como cúmplices do comércio e explotación das mulleres.

-Persecución dentro dos cárceres das agresons às mulleres presas. Inabilitación dos xuices de vixiláncia penitenciária que non investiguen as denúncias apresentadas polas presas ou as suas famílias.

Polos dereitos sexuais , de saúde e reprodutivos.

-Implantación en todos os centros de saúde de consultas xinecolóxicas. Instauración destas consultas nos centros penitenciários con módulos de mulleres.

-Revisión xinecolóxica anual, completa e adecuada ás distintas idades.

-Cursos de formación específica para todo o persoal sanitário en relación a aquelas doenzas que afectan dun xeito diferenciado ás mulleres.

-Eliminación na sanidade pública da obxección de conciéncia do persoal sanitário en relación aos direitos sexuais e reprodutivos.

-Direito ao aborto, libre e gratuito con cobertura real na sanidade pública.

-Sanidade pública, universal e gratuita. Inclusión dos servizos e intervencións derivadas do cámbio de sexo.

-Ampliación da rede de Centros de Orientación Sexual, actualmente COF, con atención específica ás mulleres mozas. Garantir o aceso gratuito da mocidade aos métodos anticonceptivos.

-Criación da área de educación sexual no currículo educativo con participación de profisionais de Sexoloxia, representantes de organizacións de loita pola liberdade sexual e feministas.

-Aplicación da cobertura da sanidade pública, con todos os seus servizos, ás mulleres en prisióm e ás imigrantes.

Polo remate de todo tipo de discriminación.

-Persecución de todas as expresións sociais, institucionais, culturais, económicas... que discriminen ás lesbianas.

-Igualdade de direitos para todas as persoas independentemente da sua prática sexual (adopción, herdanza, coberturas sociais...).

-Legalización da situación de todas as persoas imigrantes, direito á reunificación familiar.

-Plano específico de actuación contra a marxinación das mulleres ciganas, fomentando na rede de ensino público o interculturalismo; con programas específicos de formación profisional e políticas de emprego e vivenda.

-Plano específico de actuación contra a marxinación das mulleres con discapacidades onde se comtemple unha actuación real no sistema educativo de respeito e integración da diferenza, políticas de vivenda e apoio profisional que fagan realidade a sua independéncia persoal. Respeito ao direito de autodeterminación dos seus corpos e das suas vidas.